معماری

تلگرام مدیر سایت جهت ارسال درخواست ها و سوالات شما:     آیدی تلگرام amirhn_ahmadi@

خانه » آیین نامه ها » ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه ساختمان

ضوابط و مقررات جهت صدور پروانه ساختمان

همانطور که می دانید جهت صدور پروانه ساختمان نیاز به رعایت قوانینی خواهد بود که بدون رعایت آنها در دریافت پایان کار و صدور پروانه ساختمان باز خواهید ماند. در ذیل به این موارد اشاره می شود:
دسترسي

كليه قطعات كه در اثر تفكيك اراضي ايجاد مي شوند بايد حداقل از يك طرف  ۵/۲ متر به گذر هاي دسترسي ارتباط داشته باشند.
هر پلاك در هر بر مي تواند يك دسترسي پياده داشته باشد(چنانچه مغايير با طرح تفصيلي نباشد)
هر پلاك مي تواند يك دسترسي اتومبيل رو با عرض حداكثر ۵/۳ متر در بر خيابانهاي ۲۰ متر و بيشتر داشته باشد.(چنانچه بر پلاك بيش از ۳۰ متر باشد مي تواند دو وروردي سواره با حداقل فاصله ۲۰ متر داشته باشد.)
در شبكه هاي زير ۲۰ متر حداكثر از ۵۰ درصد عرض زمين مي تواند به عنوان دسترسي سواره استفاده كرد.
دسترسي سواره در معبرهاي به عرض ۴ متر و بيشتر امكان پذير مي باشد.
دسترسي كليه قطعات بر خيابانها كه امكان دسترسي ثانويه از گذرهاي فرعي يا فرعي تر دارند بايد از طريق دسترسي ثانويه تأمين گردد و دسترسي آنها به خيابان به جز براي عبور پياده (يك درب براي هر قطعه در سمت خيابان به عرض حداكثر ۵/۱ متر) محدود گردد.
در پلاكهاي با بيش از يك بر در صورت درخواست مالك با تشخيص و تأييد كميته فني شهرداري ، مالك مي تواند از هر بر پلاك يك دسترسي سواره تأمين نمايد.
نصب درب ماشين رو در كليه پخ ها ممنوع است و موارد موجود بايد در زمان بازسازي و نوسازي مسدود شوند.
دسترسي واحدهاي مسكوني فقط از طريق خيابانهاي محلي تأمين مي گردد. هيچيك از واحدهاي مسكوني منفرد نبايد به خيابانهاي شرياني درجه ۲ دسترسي سواره داشته باشند به غير از مجموعه هاي مسكوني كه به صورت مجموعه هستند دسترسي هاي كنترل شده دارند.
تراكم

تراكم مسكوني تابع موقعيت شهري به شكل زير مي باشد:
• تراكم كم (قطعات تا ۱۵۰ متر مربع         و        عرض معبر تا ۶ متر):       ۱۰۰%
• تراكم متوسط (قطعات ۱۵۰ تا ۲۵۰متر مربع       و          عرض معبر ۶تا ۸ متر):   ۱۵۰%
• تراكم زياد ( بيش از ۲۵۱ تا ۵۰۰متر مربع        و        حداقل عرض ممر ۸ متر) :      ۲۰۰%
• تراكم خيلي زياد (بيش از ۵۰۱ تا ۱۰۰۰ متر مربع        و        حداقل عرض ۱۲ متر): ۲۵۰%
• تراكم ويژه (بيش از ۱۰۰۰ متر مربع) :     ۵۰۰% (با تصويب كمسيون ماده۵)
• حاشيه خيابانهاي ويژه:
• ۱۰۰۰ متر مربع و بيشتر  ۵۲۰%
• ۷۵۰ متر و بيشتر   ۳۲۰%
• ۵۰۰ متر مربع و بيشتر ۳۰۰%
• ۲۵۰ متر مربع   ۲۰۰%
• ۵۰۰ متر مربع و بيشتر (بلند مرتبه سازي- تراكم خيلي بالاي مسكوني) ۳۰۰%
كليه قطعات در حاشيه خيابانهاي ويژه بايد دسترسي دوم حداقل ۶ متر جهت ورودي پاركينگ را داشته باشد.
قطعات واقع در حاشيه خيابانهاي ويژه كه حداقل مساحت يا دسترسي دوم جهت پاركينگ را ندارند در هر كاربري كه قرار گيرند مجازند  با تراكم قطعه مسكوني مشابه  در حالت معمولي (كم ، متوسط ، زياد ، خيلي زياد) فقط احداث بناي مسكوني نمايد.
 چنانچه عمق پلاك (در غير خيابانهاي ويژه) بيش از ۲۵ متر باشد مي تواند از ضوابط تراكم در حاشيه خيابانهاي ويژه استفاده نمايد.
 در حاشيه خيابانهاي ويژه و در كليه كاربريها قطعات حاصل از تجميع چند پلاك مي توانند ۱۰  درصد مازاد بر تراكم فوق احداث بنا نمايند.
 سطح اشغال و تراكم كلي زمين  بر مبناي مساحت زمين قبل از تعريض محاسبه مي شود.
حداكثر سطح اشغال

• حداكثر سطح اشغال در منطقه مسكوني ۵۰% مي باشد.
 سطح اشغال در همكف و زيرزمين به مبناي زمين قبل از تعريض محاسبه مي شود.
• حاشيه خيابانهاي ويژه:
۱۰۰۰ متر مربع و بيشتر:
• سطح اشغال در همكف: ۷۰%
• سطح اشغال در طبقات: ۵۰%
۷۵۰ متر مربع و بيشتر:
• سطح اشغال در همكف: ۷۰%
• سطح اشغال در طبقات: ۵۰%
۵۰۰ متر مربع و بيشتر :
• سطح اشغال در همكف: ۵۰%
• سطح اشغال در طبقات: ۵۰%
۲۵۰ متر مربع و بيشتر:
• سطح اشغال در همكف: ۵۰%
• سطح اشغال در طبقات: ۵۰%
۵۰۰ متر مربع و بيشتر (بلند مرتبه سازي- تراكم خيلي بالاي مسكوني):
• سطح اشغال در همكف: ۴۵%
• سطح اشغال در طبقات: ۴۵%
حداكثر فضاي باز

با توجه به حداكثر سطح اشغال زمين دركاربري مسكوني ، فضاي باز در همكف ۵۰% مي باشد.

حداقل زيربناي مفيد هر آپارتمان

حداقل سطح يك واحد مسكوني ۴۰ متر مربع ،  زيربناي مفيد مي باشد.

پاركينگ

• به ازاي هر ۲ واحد با مساحت كمتر از ۱۰۰ متر مربع  ۱ محل پارك
• به ازاي هر ۱ واحد با مساحت ۱۰۰ تا ۲۰۰ متر مربع  ۱ محل پارك
• به ازاي هر ۱ واحد با مساحت بيشتر از ۲۰۰متر مربع  ۲ محل پارك
 تبصره: يك واحد مسكوني كمتر از ۱۰۰ متر مربع نيازي به پاركينگ ندارد.
• قطعاتي كه تعداد درخت مشخص شده براي هر قطعه را كاشت و پرورش و نگهداري نمايند تا مادامي كه درختان مثمر باشند تا ۲ واحد پاركينگ مورد نياز است در صورت دسترسي از فضاي باز ساختمان استفاده نمايند.
• فضاي لازم براي يك واحد پاركينگ ۵*۳ متر و ۲ واحد پاركينگ ۵*۵ متر مي باشد.
فضاي لازم براي پاركينگهايي كه داراي رامپ و گردش مي باشند به ازاء هر اتومبيل ۲۵ متر مربع
• حداقل عرض رامپ دسترسي پاركينگ براي حداكثر ۲۵ دستگاه اتومبيل:  ۵/۲ متر مربع
از ۲۵ دستگاه به بالا: ۵ متر مربع و يك ورودي و يك خروجي هر كدام به عرض ۵/۳ متر مربع
• حداكثر شيب رامپ: ۱۵%  در موارديكه امكان ايجاد ۱۵% شيب نباشد مي توان حداكثر شيب را ۱۷% در نظر گرفت.
• هر واحد مسكوني بايد دسترسي مستقيم به فضاهاي مشاع (راه پله، پشت بام، پاركينگ و اتاق تأسيسات) داشته باشد.
توضيح: در مجتمع هاي ۵ واحد و بيشتر هر واحد مسكوني ضمن دسترسي به فضاهاي مشاع بايد دسترسي به حياط نيز داشته باشد.
• در موارديكه به نسبت كوچك بودن مساحت يا نامناسب بودن ابعاد قطعه زمين و كم بودن دسترسي قطعه (عرض معبر كمتر از ۴ متر) احداث پاركينگ متعدد نباشد و در مواردي كه امكان ايجاد مسير براي عبور اتومبيل به پاركينگ در داخل ساختمان ميسر نباشد عوارض كسر پاركينگ بايد بر اساس تعرفه هاي شهرداري پرداخت گردد.
• شهرداري بايد بر اساس نيازهاي محلي از محل دريافت عوارض، كسر پاركينگ در مراكز محله و ناحيه و منطقه اقدام به احداث پاركينگ عمومي نمايد.
• ارتفاع پاركينگ در قسمت ورودي آن بايد حداقل ۸/۱ متر و حداكثر ۴۰/۲ متر باشد. ارتفاع تمام شده پاركينگ حداكثر ۴۰/۲ متر مي باشد.
• ارتفاع پاركينگ با ۲ واحد محل پارك پاركينگ برابر ارتفاع طبقه همكف در مسكوني باشد ولي ارتفاع ورودي پاركينگ نبايد از ۴۰/۲ متر بيشتر شود.
• عوارض پاركينگ در كليه كاربريهايي كه امكان احداث پاركينگ وجود ندارد معادل يا قيمت ساختمان پاركينگ مورد نياز در ساختمان مورد نظر است.
• حداقل مساحت هر جاي پارك اتومبيل ۵/۱۲ متر مربع و به ازاي هر اتومبيل در پاركينگ هاي يك طرفه سطحي برابر ۲۵ متر مربع و در پاركينگ هاي ۲ طرفه سطحي برابر ۲۲ متر مربع در نظر گرفته مي شود.
• ارتفاع مجاز پاركينگ اختصاص در فضاهاي سرپوشيده ۴۰/۲ متر
 تبصره: چنانچه سطح اختصاص داده شده براي محوطه پاركينگ در فضاهاي سرپوشيده بيش از ۵۰۰ متر مربع باشد حداكثر ارتفاع مجاز ۶۰/۲ متر خواهد بود.
زمين مورد نياز آپارتمان

زمين مورد نياز براي يك واحد آپارتمان حداقل ۷۵ متر مربع مي باشد.

حداكثر تعداد واحد

حداكثر تعداد واحد مسكوني:

 اگر ماحصل تقسيم و يا ضرب فوق بيش از ۵/۰ باشد يك واحد محسوب ميشود.
 به منظور تشويق به احداث واحدهاي كوچك  در اراضي ۱۵۰۰۰ متر مربع و بيشتر (كه با رعايت كامل نحوه استفاده از اراضي كه در نقشه طرح تفصيلي مشخص شده است  و همچنين با در نظر گرفتن كليه مقررات تفكيكي مربوط به هرمنطقه و منظور نمودن سطوح خدماتي تفكيك شده اند) در صورتي كه متقاضيان بخواهند تمام يا تعدادي از واحدها را بر مبناي الگوي مصرف احداث نمايند ، واحدهاي مورد تقاضا بر مبناي الگوي مصرف در ۴/۱ ضرب مي شود.
عقب نشيني در ارتفاع

• ارتفاع ساختمانها در اطراف خيابانهاي اصلي كه امتداد مستقيم محور آن به مجتمع حرم مطهر ختم مي گردد نبايستي در بر خيابان از ۱۰ متر تجاوز كند و بيشتر از ۱۰ متر با رعايت عقب نشيني در زاويه ۴۵ درجه مجاز است.
طول خيابانهاي مورد نظر:
الف) خيابان نادري از ميدان حرم تا شاهراه كمربندي شهر (در شمال)
ب) خيابان طبرسي از ميدان حرم تا شاهراه كمربندي شهر (در جنوب)
ج) خيابان نادري از ميدان حرم تا ميدان فردوسي
د) خيابان صفوي از ميدان حرم تا محل برخورد با خيابان ۶۰ متري در مشرق شهر.
• ارتفاع ساختمانهاي واقع بر خيابانهاي با عرض كمتر از ۳۰ متر: نبايد از عرض خيابان مربوطه تجاوز كند، چناچه ارتفاع ساختمان از عرض خيابان بيشتر باشد بايد به همان ميزان عقب نشيني نمايد يا به عبارت ديگر ارتفاع ساختمان در بر خيابانهاي كمتر از ۳۰ متر بايد داخل زاويه ۴۵ درجه از ضلع مقابل خيابان قرار گيرد.
 رعايت زاويه ۴۵ درجه بعد از زيرزمين و همكف و يا پيلوت و اول و دوم ضروري است.

• ارتفاع ساختمانهاي واقع در بر دو يا چند معبر كم تراز ۳۰ متر:
ارتفاع ساختمان تابع گذر اصلي و طبق مقررات بند قبلي مي باشد و از طرف گذر فرعي رعايت ۵/۳  متر عقب نشيني از محور گذر بعد از ارتفاع زيرزمين و همكف و اول و يا پيلوت و اول و دوم ضروري است.
• ارتفاع ساختمانهاي در بر خيابانهاي با عرض ۳۰ متر و بيشتر: ساختمانهاي واقع در اين بند محدوديت ارتفاع ندارند به استثناي بند اول.
عقب نشيني جانبي از پلاك هاي مجاور

اين مقررات علاوه بر مقررات عقب نشيني جانبي در ارتفاع مشمول ساختمانهاي ارتفاع بيش از ۱۰ طبقه يا ۳۲ متر خواهد شد.
• ساختمانهايي با ارتفاع ۱۰ تا ۲۰ طبقه از كف زمين به ازاء هر ۳۲ متر اضافه ارتفاع مي بايست حداقل ۴ متر اضافه نسبت به كليه برهاي قطعه زمين كه به پلاك مجاور محدود مي شود رعايت كنند.
• ساختمانهاي با ارتفاع هاي بيش از ۲۰ طبقه يا ۶۲ متر از كف زمين به ازاء هر ۳۲ متر اضافه ارتفاع مي بايست حداقل ۴ متر نسبت به مورد فوق عقب نشيني كنند.
• چنانچه در اراضي موضوع موارد بالا ساختمانهاي فرعي و مستقل ديگري وجود داشته باشند كه ارتفاع آنها كمتر از ۱۰ طبقه (۳۲ متر) باشد و در صورتيكه هيچگونه رابطه ساختماني در طبقه همكف زمين يا بالاتر با بناي اصلي نداشته باشد مي تواند از ضوابط عمومي ساختمان در حوزه استفاده از زمين مربوطه استفاده كنند.
• مقررات مربوط به ساختمانهاي مجاور نسبت به فضاها باز همگاني:
۱- كليه ساختمانهاي در فضاي باز همگاني بايد به ازاء هر يك طبقه ارتفاع حداقل يك متر مربع فاصله از پلاك مجاور را رعايت نمايند.
۲- سطوح ساختمانهاي مجاور فضاهاي باز همگاني مشرف بايد داراي نما باشد و نماي آنها كاملاً اجرا شود.
۳- دسترسي پياده ساختمانهاي عمومي مجاور در فضاهاي باز همگاني با تأييد كمسيون ماده ۵ بلامانع است و در مورد ساير ساختمانها دسترسي مجاز نمي باشد.
حداكثر تا ميزان ۵% در سطح فضاهاي باز همگاني  را مي توان جهت احداث ساختمان با ارتفاع يك طبقه استفاده نمود.
نحوه استقرار ساختمان

• در قطعات شمالي و جنوبي محل استقرار ساختمان در قسمت شمال زمين  در حد ۵۰% طول زمين بعلاوه ۳ متر مجاز         مي باشد.
• در قطعات شرقي- غربي محل استقرار ساختمان در قسمت غرب زمين در حدود ۵۰% طول زمين بعلاوه ۳ متر مجاز مي باشد.
در معبرهايي كه حداكثر ساختمانها در ضلع جنوب يا شرق احداث گرديده اند با نظر كميسيون فني شهرداري احداث ساختمان در ضلع شرقي و يا جنوبي مجاز مي باشد.
حداقل فضاي سبز هر قطعه

كليه پلاكهاي واقع در محدوده مركز شهر بايد با رعايت سطح اشغال در همكف (به طور عمده ۵۰% مساحت پلاك) و تخصيص بخشي از فضاي باز پلاك برابر ضوابط زير به ابعاد فضاي سبز در تأمين اين مهم مشاركت فعال بنمايند.
• به ازاي هر ۵۰ متر مربع عرصه كاشت و داشت يك درخت الزامي است.
توضيح: درخت ها با توجه به موقعيت فضاي باز از انواع درختهاي چتري- افقي و عمودي انتخاب مي شوند.
• يكي از شرايط صدور پروانه بهره برداري كاشت درختان لازم در عرصه پلاك است مشخصات اين درختان در برگ پايانكار قيد خواهد شد.
• نگهداري از درختان فوق الذكر به عهده مالكان است. براي هرگونه اقدام بعدي برگ تصديق وجود درختان مربوط برابر با سن مناسب الزامي است.
• خشك كردن و يا كندن اين درختان (بدون كسب مجوزهاي لازم از شهرداري) جرم محسوب شده و مجازات خواهد داشت.
حداكثر ارتفاع ساختمان

• تعداد طبقات ساختماني در محدوده ساختماني مطابق جداول ۱و۲ است و ارتفاع هر طبقه حدود ۳ متر در نظر گرفته شده است.
• ارتفاع مفيد هر طبقه ۸۰/۲ متر
• ضمانت سقف ۳۰/۰ متر
• ارتفاع پيلوت ۴۰/۲ متر
• ارتفاع جان پناه يا سقف شيبدار ۰۰/۱ متر
• ۱+ (۳۰/۰+ ۴۰/۲)+ [ (۳۰/۰ + ۸۰/۲) * تعداد طبقات ساختماني]= حداكثر ارتفاع
نورگيري و تهويه

• نورگيري كه براي تأمين نور كليه فضاهاي اصلي ساختمان مانند نشيمن، غذاخوري، خواب و آشپزخانه پيش بيني  مي گردند براي ساختمان هاي ۳ طبقه بايد حداقل مساحت آنها ۲ متر مربع باشد مشروط بر اينكه عرض آن كمتر از ۲ متر نباشد.
توضيح: حياط خلوت با شرايط فوق جزء زيربنا محسوب نمي شود. در صورتي نداشتن شرايط فوق در طبقه اي كه كف حياط خلوت در آن قرارداد جزء زيربنا محسوب مي شود.
• در كليه نورگيري هاي مركزي تأمين جريان طبيعي هوالزامي است.
• مساحت و ابعاد نورگيرها (كه در۲ بند قبلي ذكر شده) براي ساختمانهاي تا حداكثر ۳ طبقه روي پيلوت پيش بيني گرديده است.
در مورد ساختمانهاي بيش از ارتفاع ياد شده، به ازاء هر طبقه اضافه ۴ متر مربع به مساحت نورگير اضافه گردد.
توضيح: سرويس ها (حمام، توالت، دستشويي) تهويه هواي مناسب داشته باشد.
• راهروهاي ورودي و پله اي ارتباطي در ساختمانهاي چند خانواري و آپارتماني بايد از نور و تهويه طبيعي برخوردار باشند.
بازشوهاي ساختمان به حياط ها و حياط خلوت

• احداث باز شو به حياط و حياط خلوت در طبقات بالاي همكف بدون نصب جان پناه با ارتفاع كمتر از ۹۰ سانتيمتر ممنوع است.
• در مجتمع هاي مسكوني (۵ واحد بيشتر) در مواردي كه اطاقهاي ۲ واحد مسكوني مستقل از يك حياط خلوت نور مي گيرند فاصله پنجره هاي مقابل يكديگر نبايد كمتر از ۴ متر باشد پنجره هاي مشرف به حياط خلوتها در ارتفاع ۷/۱ متر به بالا نصب شود.
تاسيسات ساختمان

• نصب ساختمان بر روي بامهاي مسطح بايد در ساختمانهاي تا ۲ طبقه به فاصله ۳ متر و در ساختمانهاي تا ۴ طبقه ۲ متر از لبه بام صورت گيرد.
• در بناهاي بلند مرتبه و بيش از ۵ طبقه نصب برق گير و اتصال زمين آن طبق ضوابط فني الزامي است.
• نصب آسانسور در آپارتمانهاي ۵ طبقه و بالاتر اجباري است و بايد در نقشه هاي معماري نيز نشان داده شده باشد. در اينجا پيلوت يك طبقه محسوب مي شود. قرار دادن آسانسور در پلكان ممنوع است.
در بناهاي تجاري بيش از ۳ طبقه (همكف، اول و دوم) نصب آسانسور ضروري است.
• در طراحي و اجراي بناهاي عمومي همچنين بناهاي مسكوني با ۴ سقف و بيشتر بايد ضوابط اداره آتش نشاني رعايت گردد.
• احداث پلكان خروجي اضطراري (فرار) در فاصله هاي مناسب از پلكان اصلي در فضاي آزاد و يا مكانهاي مناسب و با تعداد مناسب با مشخصات فني صحيح طبق استانداردهاي مربوطه در بناهاي با مشخصات زير الزامي است:
۱- بناهاي ۶ طبقه و بيشتر يا ارتفاع ۵/۱۷ متر و بيشتر.
تبصره: در بناهاي فوق كه مساحت هر طبقه حداكثر ۳۰۰ متر مربع و در هر طبقه حداكثر ۲ واحد مسكوني وجود داشته باشد پلكان اصلي مي تواند در فضاي باز احداث و به عنوان پله خروجي اضطراري نيز مورد استفاده قرار گيرد.
۲- در كليه بناهاي مسكوني ۴ طبقه و بيشتر  و بناهاي تجاري با زيربناي ۷۰۰ متر مربع  و بيشتر اجراء سيستم لوله كشي جهت اطفاء حريق در محل مناسب با امكان آبگيري و آبدهي به خودروهاي آتش نشاني الزامي است.
۳- احداث دكمه هاي فشار و يا سنسورهاي حرارتي و يا دودي در آشپزخانه مجتمع مسكوني آپارتماني الزامي است.
۴- نصب هر گونه هواكش و كولر گازي در گذرها و در ارتفاع كمتر از ۵/۲ متر ممنوع است.
نصب كولر گازي در طبقات به شرطي كه با بكار بردن مصالح ساختماني به كار رفته در بدنه از ديد عموم پنهان گردد بلامانع است.
استفاده هاي مجاز

• احداث مراكز و واحدهاي آموزشي.
• احداث مراكز فرهنگي و مذهبي.
• احداث مراكز و واحد هاي آموزشي – مهدكودك، دبستان ، مدرسه راهنمايي و دبيرستان.
• احداث مراكز مذهبي- مسجد، حسينيه و تكيه.
• احداث مراكز درماني – مراكز بهداشتي در حد درمانگاه، خانه بهداشت، حمام ، دارو خانه و تزريقات .
• احداث باشگاه و زمين هاي ورزشي.
• ايجاد فضاي سبز تجهيز شده ، پارك هاي محله اي ، گذرهاي سبز عمومي و زمين هاي بازي كودكان و خدمات مشابه.
• استفاده از حداكثر ۳۰ درصد سطح واحد مسكوني براي داير نمودن مشاغل خانگي.
• احداث پاركينگ هاي عمومي.
• احداث تأسيسات و تجهيزات شهري.
تفكيك زمين

• حداقل مساحت ۲۵۰ مترمربع با عرض قطعه بيشتر از ۸ متر
• حداقل مساحت با تراكم خيلي زياد ۵۰۰ مترمربع با عرض بيشتر از ۱۲متر
تبصره : تفكيكهاي انجام شده قبل از تصويب ضوابط حاضر كماكان داراي اعتبار مي باشد و تفكيكهاي جديد شامل ضوابط رديف ۱ و ۲ ميباشد .
• اراضي با بيش از ۴ واحد مسكوني عرصه بصورت مشاع مي باشد.
• اراضي با كاربري تاريخي – فرهنگي قابل تفكيك نمي باشد ولي تجميع آن بلامانع است.
• در تفكيك اراضي بايد قوانين مربوط به ضوابط شهرداري، فضاي سبز و قطع درختان رعايت گردد.
• عرض قطعات در زمينهاي مستطيل، متوازي الاضلاع يا ذوزنقه نبايد از  (يك سوم) طول آن كمتر باشد و زمينهاي ناهمگون نبايد از اندازه   (يك سوم) بزرگترين ضلع آن قطعه كمتر باشد.
• تفكيك قطعات بيش از ۱۰ هزار متر با تصويب كميسيون ماده ۵
• چنانچه در چند قطعه تفكيكي قصد احداث يك ساختمان باشد قطعات مذكور بايد قبل از صدور پايانكار ساختمان تجميع گردند.
• قطعات كوچكتر از ۱۵ هزار متر با در نظر گرفتن كليه ضوابط تفكيك و طرح تفصيلي مربوط به هر منطقه و منظور نمودن سطوح خدماتي تفكيك گردند.
۱- هنگام تفكيك زمينهاي فوق لازم است كليه گذرگاههايي كه در طرح تفصيلي در زمينهاي مورد تفكيك پيش بيني گرديده با رعايت معيارهاي مشخص شده جهت عرض هر معبر حفظ گردد.
۲- هنگام تفكيك زمينهاي فوق كه در مورد كليه گذرگاههاي فرعي و محلي كه در طرح تفصيلي مشخص نشده، لازم است كليه مقررات پيشنهادي طرح تفصيلي از نظر عرض بن باز و بن بست و شعاع دوربرگردانها رعايت گردد.

مالك زمينهاي فوق به هنگام تفكيك مشمول واگذاري بود عرض حداكثر ۶ درصد سطح كل زمين و يا نسبت به پرداخت قيمت معادل آن به نرخ قيمت گذاري زمين پس از تفكيك معادل قيمت زمين مسكوني با تراكم متوسط در منطقه مربوطه جهت تامين زمين خدماتي آموزشي، بهداشتي و فضاي باز و سبز طبق طرحهاي تفصيلي اقدام نمايد.

 

درباره ی مدیر سایت

امیرحسین احمدی، "متخصص طراحی سازه های ساختمانی"، کارشناس ارشد مهندسی عمران، مدرس دوره های آموزشی Etabs & Safe . فعال حوزه تحقیق و توسعه محتوای آموزشی در زمینه مهندسی عمران از سال 89.

همچنین ببینید

دانلود فهرست بها سال ۹۳- فایل اکسل تمام رشته ها

فهرست بهای سال ۹۳ را بصورت فایل اکسل برای شما عزیزان در سایت قرار دادیم. این …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس